گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹  
  • نام گذاري معابر و خيابانهاي تراکتورسازي به نام شهداي تراکتورسازي
  • برپائي مراسم ( آبروي محله ) براي همکار شهيد تراکتورسازي
  • افتتاح دفتر تراکتورسازي ايران در دانشگاه تبريز
  • سپهر هشترودي محقق ارزنده ي خانواده بزرگ تراکتورسازي در محل دفتر تهران تراکتورسازي مورد استقبال و تکريم مديرعامل قرار گرفت.
  • بکارگيري اينترنت اشيا در صنايع، باتکنولوژي ابداع جديد
  • عرضه دو نوع تراکتور جديد به بازار
  • تراکتورسازي نمونه بارز اقتصاد مقاومتي است
  • اداي احترام وقرائت فاتحه به روح مهندس بختياري همکار سفرکرده
  • پيش کسوتان تيم تراکتورسازي از گذشته گفتند
  • بازديد معاونين وزير صنعت از تراکتورسازي اروميه