گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
تماس با ما

آدرس كارخانه

آدرس :    تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراكتورسازي ايران - صندوق پستي ۴۶۸۷
كد پستي :    ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳
تلفن :    ۱۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱
دورنگار :    ۵۸ - ۳۴۲۴۵۸۵۷ - ۰۴۱
آدرس پست الكترونيك :    [email protected]

دفتر تهران

آدرس :    تهران - كيلومتر ۹/۵ جاده مخصوص كرج - روبروي شهاب خودرو - نبش خيابان نخ زرين - دفتر گروه صنعتي تراكتورسازي ايران
كد پستي :    ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱
تلفن :    ۴۴۵۱۳۲۰۱- ۰۲۱
دورنگار :    ۴۴۵۱۳۲۰۳ - ۰۲۱
تلفن امور سهام و سرمايه گذاري :    ۴۴۵۳۸۰۳۲ - ۰۲۱
دورنگار امور سهام و سرمايه گذاري :    ۴۴۵۳۸۹۱۵ - ۰۲۱

دفتر فروش

آدرس :    تبريز - جاده سردرود - بعد از پل تراكتورسازي - دروازه شماره ۴ - ساختمان فروش
تلفن فروش :    ۴ - ۳۴۲۴۹۶۹۱ - ۰۴۱
تلفن تحويل :    ۳۴۲۴۵۸۳۵ - ۰۴۱
تلفن سفارشات صنعتي :    ۳۴۲۴۵۸۲۳ , ۳۴۲۴۶۰۸۶- ۰۴۱
تلفن ارتباط مشتري :    ۳۴۲۵۵۸۳۳ - ۰۴۱
سيستم گويا و صداي مشتري :    ۳۴۲۴۹۷۴۶ - ۰۴۱
دورنگار :    ۳۴۲۴۹۷۱۷ - ۰۴۱
آدرس پست الكترونيك :    [email protected]