گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
فرم ثبت شکايت شاکي

مشخصات محصول
  شماره سريال محصول:  
نام محصول:
شماره موتور:
شماره فاکتور:
تاريخ فاکتور:
مشخصات شاکي
ماهيت شاکي:
نام / سازمان:  
کد ملي / کد اقتصادي:
نام نمايندگي:  
پست الکترونيکي:
آدرس
استان:  
شهر:  
روستا:
کد پستي:  
تلفن همراه:    
تلفن ثابت:
کد شهر:
مشخصات فردي که از طرف شاکي اقدام مي کند (در صورت لزوم)
نام:
کد ملي:
طرح مشکل
  عنوان مشکل پيش آمده:
  تاريخ وقوع مشکل:    
  شرح مشکل: